null

Młodzieżowa Rada Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy (MRW) została powołana Uchwałą nr LII/1274/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 roku. Działa dzięki art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, który przewiduje powołanie w gminach organów doradczo-konsultacyjnych, reprezentujących młodzież.

MRW to organ doradczo-konsultacyjny władz Miasta Stołecznego Warszawy w sprawach dotyczących młodzieży, ale przede wszystkim niezależna instytucja skupiająca reprezentantów młodzieży ze wszystkich dzielnic Warszawy i działających na ich rzecz. Zatem, cele działania MRW to m.in. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Miasta, a także promowanie zasad działania samorządu terytorialnego i organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Zadania Młodzieżowej Rady

MRW może podejmować bardzo jasno określone działania, jak i inicjować wiele wydarzeń i akcji w imieniu młodych warszawiaków.

W sprawach dotyczących młodzieży, MRW ma prawo kierować wnioski do Komisji Rady m.st. Warszawy, a także wyrażać opinie o projektach uchwał Rady m.st. Warszawy – najważniejszego organu samorządu terytorialnego w naszym Mieście.

Rada przedstawia opinie i stanowiska, inicjuje działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywny, współdziałając w tym z władzami miasta stołecznego Warszawy. Rada może tym samym kierować konkretne wnioski, uwagi i zastrzeżenia do wszystkich organów Miasta – Prezydenta, jego Zastępców i wszystkich innych urzędników.

Organizacja Rady

W skład Rady powoływani są przedstawiciele poszczególnych młodzieżowych rad dzielnic (po 2 osoby) oraz 2 przedstawicieli szkół specjalnych. W sumie, po utworzeniu młodzieżowych rad we wszystkich dzielnicach, Rada liczy 38 Radnych. Kadencja Rady trwa 2 lata.

Rada wybiera ze swojego grona Prezydium – Przewodniczącego, jego zastępców, Sekretarza i Skarbnika Rady.

Rada spotyka się na oficjalnych sesjach, podejmując decyzję w formie uchwał i stanowisk. Niemniej jednak, często młodzieżowi Radni organizują wiele nieformalnych spotkań, dyskutując i "na miejscu" rozważając problemy i utrudnienia pojawiające się wśród nas, młodych warszawiaków.

Nad pracą Rady czuwa Komisja Rewizyjna.

Zobacz nas na facebooku