null

Jaki plan miejscowy dla rejonu Nowego Miasta?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia Nowe Miasto

Rozpoczęliśmy prace nad planem miejscowym rejonu Nowego Miasta.

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być budowane i przebudowywane budynki, ulice, place tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

Jeśli masz potrzebę lub pomysł związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

Teren objęty planem ma 50,13 ha. Stanowi cenny fragment Śródmieścia Północnego. Jest on ograniczony:

  • od północy ulicami Konwiktorską, Sanguszki
  • od wschodu Wisłą
  • od południa ulicami Boleść, Mostową i Długą
  • od zachodu Placem Krasińskich i ulicą Bonifraterską

 

 

Radni Warszawy podjęli uchwałę, która zapowiada utworzenie parku kulturowego "Historyczne centrum Warszawy wraz z Traktem Królewskim". Park kulturowy objąłby Stare i Nowe Miasto, układy urbanistyczne z Traktem Królewskim i zespoły pałacowo-ogrodowe wzdłuż skarpy wiślanej. Dlatego musimy przystąpić do sporządzenia planu miejscowego. Wynika to z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Obszar do objęcia planem dotyczy terenów, które stanowią część Starówki. Należy je chronić ze względu na wartości zabytkowe, historyczne i przyrodnicze. Chodzi o:

  • Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
  • Skarpę Warszawską
  • Bulwary nad Wisłą.

 

Obszar planu znajduje się w strefie buforowej założenia, które znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To również Pomnik Historii, czyli historyczna część miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem. W jego granicach skupiają się najcenniejsze zasoby dziedzictwa kulturowego Warszawy o szczególnych wartościach zabytkowych.

 

Reprezentacyjny charakter terenu oraz wartości zabytkowe (w tym zieleni miejskiej) wymagają, aby wszelkie decyzje administracyjne na tym obszarze były podejmowane zgodnie z zapisami, które pojawią się w planie miejscowym. Przyczyni się on do ustalenia zasad ładu przestrzennego i kształtowania optymalnej struktury zabudowy, ochrony istniejących wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych. Pozwoli na zachowanie i ochronę obiektów wartościowych, a także istniejącej zieleni, przysłuży się lepszemu wyeksponowania walorów przyrodniczych. Plan miejscowy zabezpieczy i uwzględni potrzeby mieszkańców i użytkowników obszaru.

 

Konsultacje społeczne trwają od 14 maja do 17 czerwca 2021

WIĘCEJ INFORMACJI: www.konsultacje.um.warszawa.pl/nowemiasto