null

Samorządy mają moc!

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Celem projektu było zapewnienie warszawskim szkołom systemowego wsparcie wspólnot szkolnych – samorządów uczniowskich, rad pedagogicznych, w tym opiekunów samorządów uczniowskich, oraz rad rodziców w procesie uspołecznienia szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej. W szczególności w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów m.in. o dokumentach szkolnych (statucie, regulaminach, wewnątrzszkolnym systemie oceniania), ofercie zajęć pozalekcyjnych, przestrzeni szkolnej, finansach szkolnych (szkolny budżet partycypacyjny).  

Projekt zawierał w sobie 3 komponenty: 

  1. Systemowe wsparcie szkół – przeprowadzenie analiz stanu zastanego, wypracowanie indywidualnych planów uspołecznienia oraz przeprowadzenie procesów mentorskich w wybranych szkołach. 
  2. Otwarte szkolenia, debaty, spotkania, wizyty studyjne i inne formy wzmacniające wymianę dobrych praktyk i wspierające wzrost samorządności uczniowskiej. 
  3. Bieżące doradztwo dla samorządów uczniowskich oraz opiekunów samorządów uczniowskich w celu odpowiedzenia na potrzeby szkół nieobjętych systemowym wsparciem. 

Projekt realizowany był w oparciu o Warszawską Kartę Samorządów Uczniowskich