Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy

Polityka to dokument strategiczny o ogólnym charakterze, nie znajdziemy tu konkretnych projektów czy działań. Znajdziemy natomiast kierunki, w których miasto powinno się rozwijać, by młodzi czuli się tu dobrze. 

W polityce określiliśmy priorytety, wartości i postawy, które są kluczowe w pracy z młodzieżą. Będą one wytycznymi dla władz miasta, miejskich instytucji i wszystkich podmiotów współpracujących z młodzieżą lub na jej rzecz. Priorytety i wartości wskazują zagadnienia i postawy, które wyróżniają potrzeby młodych spośród potrzeb wszystkich mieszkańców. O inne potrzeby, podobne do tych, które mają także młodsi i starsi mieszkańca miasta zadbamy w innych dokumentach.  

Rozpoczęliśmy prace nad polityką młodzieżową po zakończeniu programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”. Jest to kontynuacja idei programu, jednak w formie polityki.  

Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy

Program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce przyjęło dokument, który skierowany był do młodych ludzi i miał sprawić, aby Warszawa stała się „miastem z klimatem dla młodych”, które zapewnia warunki do życia, nauki i pracy odpowiadające potrzebom młodzieży, rozwija potencjał młodych i umożliwia młodzieży udział w podejmowaniu decyzji, które jej dotyczą.

Jego głównymi celami były poprawa jakości życia młodych ludzi oraz wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta.

Młoda Warszawa była spójny, interdyscyplinarny program działań na rzecz młodzieży, który był realizowany przez samorząd z udziałem przedstawicieli młodzieży, miejskich instytucji, organizacji pozarządowych, uczelni i przedsiębiorców.

Założenia Programu uwzględniały potrzeby młodzieży i obejmowały najważniejsze dla niej obszary, m.in.:

 • edukację,
 • zatrudnienie,
 • kulturę,
 • zdrowie i profilaktykę,
 • integrację społeczną,
 • wypoczynek,
 • sport i rekreację,
 • sprawy mieszkaniowe,
 • sytuację młodych rodzin,
 • bezpieczeństwo,
 • planowanie przestrzenne miasta,
 • transport,
 • udział w samorządności i podejmowaniu decyzji dotyczących miasta i młodzieży.

Na stronie BIP-u znajdziesz program „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”

Strategia #Warszawa2030

"Strategia #Warszawa2030" jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunek rozwoju miasta, w tym także dla polityki młodzieżowej. Strategia jest efektem wspólnej pracy mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli różnego typu organizacji oraz Urzędu m.st. Warszawy. Została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy 10 maja 2018 roku.

W Strategii zawarta jest wizja, czyli odpowiedź na pytanie jakiej Warszawy chcemy w przyszłości. Wizja definiuje Warszawę w 2030 roku, określając ją w trzech wymiarach:

 • Aktywni mieszkańcy

Warszawa to my, jej mieszkańcy. Podążamy własną drogą, rozwijamy zainteresowania, realizujemy marzenia i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni.

 • Przyjazne miejsce

Warszawa to miasto, w którym każdy czuje się u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni, wynikające z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego z przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, zapewnia wygodę życia i sprzyjające warunki do działania.  

 • Otwarta metropolia

Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na współpracę jest wyjątkowym miejscem do kreowania i rozwijania idei. Stanowi ważny węzeł sieci europejskich metropolii.

Strategia Warszawa 2030