null

Konkurs dla NGO: Szkolenia i wsparcie psychologiczne dla wolontariuszy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Otwarty konkurs ofert na szkolenia i wsparcie psychologiczne wolontariuszy
Autor: UM Warszawa

Otwarty konkurs ofert - „Prowadzenie szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie” w latach 2023-2024

Realizacja konkursu jest częścią projektu "Ochotnicy warszawscy" i odpowiada za jego 3 cel: „Tworzenie warunków do rozwoju i wsparcie wolontariuszy”. 

Cele konkursu

Konkurs dotyczy prowadzenia szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie. Celem zadania jest podniesienie kompetencji wolontariuszy działających na rzecz warszawskich organizatorów wolontariatu, poprzez szkolenia i wsparcie psychologiczne. Szczególnie uwzględnione mają zostać potrzeby wolontariuszy, którzy pracują w obszarze wsparcia seniorów, osób chorych, z niepełnosprawnościami, w kryzysie uchodźczym lub narażonych na wykluczenie społeczne. Przez „warszawskich organizatorów wolontariatu" rozumie się wszystkie działające na terenie Warszawy organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne (np. ośrodki pomocy społecznej, muzea, biblioteki) oraz inne podmioty uprawnione do organizacji wolontariatu, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Intencją jest, by warszawscy wolontariusze mieli szansę na bezpłatne podniesienie swoich kompetencji, nawet jeżeli organizator wolontariatu nie ma możliwości przeszkolenia ich.

Działania realizowane przez Oferenta w ramach zadania będą promowane poprzez Miejski Portal Wolontariatu oraz media społecznościowe projektu "Ochotnicy warszawscy". Z portalu ochotnicy.waw.pl korzystało dotąd ponad 950 organizatorów wolontariatu, rocznie odwiedza go ok. 100-300 tys. użytkowników.

Składanie ofert

Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 3 kwietnia 2023 roku do godz. 16.00.

Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się na w Zarządzeniu.

Szczegółowych Informacji udziela również Dorota Kaczmarek, nr tel. 22 443 32 17 – od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Spotkanie informacyjne (online)

Jednocześnie informujemy, że w dniu 16 marca 2023 r. w godz. 17:00-18:00 odbędzie się spotkanie informacyjne online dla organizacji pozarządowych, które są zainteresowane złożeniem ofert. Wówczas pracownicy Urzędu m.st. Warszawy udzielają stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych. Obowiązują zapisy. Osoby zainteresowane odbyciem konsultacji uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Dorotą Kaczmarek, dkaczmarek@um.warszawa.pl, tel. 22 443 32 17, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:00.
 

Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Jaki jest termin realizacji zadania?

Zadanie powinno zostać zrealizowane w latach 2023-2024.

Jakie jest miejsce realizacji zadania? 

Działania realizowane w ramach zadania powinny odbywać się na terenie m.st. Warszawy. 

Kto powinien być beneficjentem zadania? 

Beneficjentem zadania powinni być wolontariusze warszawskich organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych oraz innych podmiotów uprawnionych do organizacji wolontariatu, zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jaka wysokość środków maksymalnie może zostać przekazana na realizację zadania w poszczególnych latach? 

Łączna kwota dotacji wynosi 340 000,00 zł, po 170 000,00 zł w każdym roku realizacji zadania.

Czy wymagana jest minimalna liczba szkoleń do zrealizowania? 

Oferent sam wskazuje jaką liczbę szkoleń jest w stanie zorganizować w danym roku realizacji zadania.

Czy wymagana jest minimalna liczba superwizji do zrealizowania? 

Oferent sam wskazuje jaką liczbę superwizji (lub innych profesjonalnych form wsparcia psychologicznego) dla wolontariuszy w danym roku realizacji zadania.

Jakie przykładowe tematy szkoleń dla wolontariuszy mogą odbyć się w ramach zdania? 

Przy tworzeniu programu szkoleń Oferent może czerpać inspirację z dotychczasowych doświadczeń wynikających z realizacji ww. zadania, a także uwzględnić tematy, które cieszyły się zainteresowaniem wśród wolontariuszy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

Jaka część szkoleń powinna być dedykowana wolontariuszom, którzy wspierają osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością, w kryzysie uchodźczym lub narażone na wykluczenie społeczne? 

W każdym roku realizacji zadania, nie mniej niż 1/4 całej puli szkoleń powinna być dostosowana tematyką do obszaru działań wolontariuszy, którzy wspierają osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością, w kryzysie uchodźczym lub narażone na wykluczenie społeczne.

Czy Oferent będzie mógł pobierać opłaty za udział w szkoleniach i superwizjach od wolontariuszy? 

Oferent nie będzie mógł pobierać opłat. Szkolenia i superwizje (lub inne profesjonalne formy wsparcia psychologicznego) mają być bezpłatne i dostępne dla wolontariuszy z Warszawy.

W jakiej formie powinny być realizowane szkolenia i superwizje dla wolontariuszy?

Preferowaną formą bezpłatnych szkoleń i wsparcia psychologicznego dla wolontariuszy w Warszawie jest tryb stacjonarny. Wyjątek stanowić może konieczność dostosowania działań do reżimu sanitarnego i ew. obostrzeń.